Zmiany nazwy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na Akademię Policji w Szczytnie zaszły na początku sierpnia. Prezydent Andrzej Duda podpisał odpowiednią ustawę w końcówce maja. Według nauczycieli akademickich, ta zmiana będzie miała korzystny wpływ na edukację zarówno kadr kierowniczych, jak i oficerów policji.

Edukacja funkcjonariuszy policyjnych, a przedtem milicjantów, w Szczytnie sięga połowy XX wieku, dokładnie lat 50-tych. W roku 1954 powołano do życia Ośrodek Szkolenia Oficerów Milicji Obywatelskiej, który po upływie czterech lat przekształcono w Szkołę Oficerską MO. Rok 1972 zaowocował utworzeniem Wyższej Szkoły Oficerskiej. W 1989 roku zdecydowano o utworzeniu Wydziału Porządku Publicznego warszawskiej Akademii Spraw Wewnętrznych. Decyzją rządową z roku późniejszego została zapoczątkowana działalność Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, która istniała do końca lipca bieżącego roku. Od sierpnia mamy zaś do czynienia z Akademią Policji w Szczytnie.

Pozwolenie na używanie słowa „akademia” w nazwie instytucji edukacyjnej przysługuje tym, które posiadają co najmniej dwie uprawnienia do nadawania tytułu naukowego doktora. W przypadku Akademii Policji w Szczytnie są to uprawnienia w dziedzinach nauki o bezpieczeństwie oraz nauki prawne. Ponadto, akademia ma prawo do przyznawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w obszarze nauk społecznych, konkretnie w dyscyplinach nauki o bezpieczeństwie oraz nauki prawne.

Posiadanie statusu uczelni akademickiej otwiera drogę do samodzielnego wprowadzania nowych kierunków studiów, przyznawania stopni i tytułów naukowych. Jednocześnie wpływa na wysokość dotacji otrzymywanych przez instytucję – funduszy przeznaczonych na utrzymanie potencjału badawczego, rozwój młodych naukowców oraz prowadzenie działalności dydaktycznej.